Комисия за отпускане на стипендии

Председател: Величка Пантелеева Мицина – Зам. директор УД

СЪСТАВ

Членове:
1. Михаела Стайкова - заместник директор СД
2. Ира Григорова - главен учител
3. Янка Пенкова - главен учител
4. Таня Янкова – главен счетоводител
5. Даша Русева – старши учител
6. Татяна Ликова – технически сътрудник

Задължения на комисията

1. Да изработи и предложи на директора на училището „Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии от учениците в СУ „Васил Левски” Пловдив след завършено основно образование”, в които да са регламентирани:

а) разпределението на средствата по видове стипендии;

б) критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии;

в) размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска - за учебен срок или за учебна година;

г) конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището;

д) документите за кандидатстване.

2. Да разглежда документите на учениците, допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора конкретните ученици, на които да бъде отпусната месечна стипендия.

3. Да разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии.

4. Да предлага на директора отпускане на ученици на еднократни стипендии.

5. Размерът на стипендиите да е съобразен с разпределените средства за СУ „Васил Левски” Пловдив за финансовата 2018 година.