ВАЖНО

При непълен комплект от документи комисията уведомява заявителя, който в 3 /три/ дневен срок трябва да отстрани нередностите или да представи допълнителни документи. При неизпълнение на препоръките на комисията документите няма да бъдат разглеждани.

Необходими документи за кандидатстване за:

Месечни стипендии

1. Служебна бележка за успеха, броя на извинените и неизвинените отсъствия и липсата на наказания, издадена от класния ръководител./Приложение 1/.

2. Заявление за получаване на месечна стипендия /Приложение 2/.

3. Заявление - декларация за успеха, семейното и материалното положение на кандидата /Приложение 3/. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри, пълнолетни братя и сестри, които продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст.

4. Удостоверения за доходите на родителите за последните шест месеца съгласно чл.10, ал.1, т.1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Удостоверение за получени месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца, Удостоверение за месечни помощи пореда на Закона за социално подпомагане /от социални грижи по местоживеене / за последните 6 месеца, а ако не са получавани- Удостоверение за това, че не са получавани такива през предходните 6 месеца.

5. Ако родителите са безработни – Удостоверение за размера на полученото обезщетение за последните шест месеца.

6. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда - копие от първата и последната страница, на която има записвания на трудовата им книжка и оригинал за сверяване.

7. Удостоверение за други месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обещетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи;

8. Удостоверение за присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на Постановление № 33 на Министерски съвет от 15.02.2013г.

9. Ако родителите са пенсионери – Удостоверение от пенсионен отдел за размера на получената пенсия за последните шест месеца, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност.

10. При разведени родители – копие от съдебното решение за развода.

11. При повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител – доказателство за лицето, което е член на семейството.

12. Смъртен акт при смърт на родител/и и акт за раждане на ученика.

13. Съдебно решение за отнети родителски права.

Еднократни стипендии

1. Заявление за получаване на еднократна стипендия /Приложение 4/

2. Документи, удостоверяващи социалния статус – както при месечните стипендии.

3. Медицински документи , удостоверяващи необходимостта от лечение.

Срокове

за втория учебен срок на 2018/2019 г. е както следва:

до март месец желаещите ученици да подадат до Комисията за стипендии документи за месечни и еднократни стипендии – входират се по общия ред в кабинет „ТС” на училището.

за следващи години

до 1 октомври на всяка учебна година се подават документи за месечна стипендия за І-я учебен срок.

до 1 март на всяка учебна година се подават документи за месечна стипендия за ІІ-я учебен срок.

до 15-то число на всеки месец се приемат заявления за еднократни стипендии.