Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити

Сесия май-юни

Български език и литература - 20 май 2015г., начало 08:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2015г., начало 08:00ч.

Държавени зрелостени изпити по желание на ученика - в периода от 26 май 2014г. до 05 юни 2015г.

Сесия август-септември

Български език и литература - 27 август 2015г., начало 08:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит - 28 август 2015г., начало 08:00ч.

Държавени зрелостени изпити по желание на ученика - в периода от 31 август 2015г. до 04 септември 2015г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2014-2015 година

Сесия май-юни

Дейност Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ до 06.02.2015г.
Определяне състава на училищната зрелостна комисия до 13.02.2015г.
Въвеждане и изпращане на предложения за оценители, за квестори и за консултанти и на информация за сградите, залите и броя на местата в залите от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 20.02.2015г.
Обобщаване на информацията, свързана с предложенията за оценители, за квестори и за консултанти от всяка област до 27.02.2015г.
Изпращане на обобщените предложения от ВУЗ и от РИО за оценители и на декларациите им до МОМН до 05.03.2015г.
Изпращане на предложения до МОМН чрез РИО за технически лица на населеното място, на територията на което се осъществява оценяването на ДЗИ, и на декларациите на техническите лица до 05.03.2015г.
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 9.03.2015г.-20.03.2015г.
Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училищната до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 24.03.2015г.
Обобщаване и изпращане на информацията от заявленията и изпращане на справка от регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до ЦКОКУО до 14.04.2015г.
Определяне на състава на националните комисии до 13.08.2015г.
Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦКОКУО до 07.08.2015г.
Определяне на квесторите и на консултантите до 12.05.2015г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 19.05.2015г.
Обявяване на списъци с разпределянето на зрелостниците по училища, сгради и зали до 19.05.2015г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 19.05.2015г.
Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 19.05.2015г.
Оценяване на изпитните работи 22.05.2015г.-05.06.2015г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 09.06.2015г.

Сесия август-септември

Дейност Срок
Определяне на състава нарегионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ до 03.07.2015г.
Определяне състава на училищната зрелостна комисия до 10.07.2015г.
Въвеждане и изпращане на предложения за оценители, за квестори и за консултанти и на информация за сградите, залите и броя на местата в залите от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 24.07.2015г.
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 06.07.2015г. - 17.07.2015г.
Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на сравка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 24.07.2015г.
Ововщаване на информацията свързана с предложенията за оценители, за квестори и за консултанти от всяка област до 31.07.2015г.
Изпращане на обобщените предложения за оценители от ВУЗ и от РИО и на декларациите им от всяка област до МОН до 04.08.2015г.
Изпращане на предложения до МОН чрез РИО за техническите лица от населеното място, на територията на което се осъществява оценяването на ДЗИ, както и на декларациите на техническите лица. до 04.08.2015г.
Определяне на състава на националните комисии до 10.07.2015г.
Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦКОКУО до 07.08.2015г.
Определяне на квесторите и на консултантите до 14.08.2015г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 24.08.2015г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 26 19.05.2015г.
Издаване на служебна бележка за допускане на държавни зрелостни изпити до 25.08.2015г.
Обобщаване на онформацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 25.08.2015г.
Оценяване на изпитните работи 29.08.2015г. - 07.09.2015г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 11.09.2015г.